Novosti


Razpis je zaključen!
JAVNI POZIV 12SUB-OB12
Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije 
in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb 

E. Vgradnja lesenega zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski stavbi
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi originalnega predračuna izvajalca naložbe za zamenjavo obstoječega zunanjega stavbnega pohištva, t.j. oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev starejše stanovanjske stavbe, in vgradnjo energijsko učinkovitega lesenega, s toplotno prehodnostjo celotnega okna U ≤ 1,2 W/m2 K (zasteklitev in okvir skupaj) skladno s standardom SIST EN ISO 10077-1(2) oziroma SIST EN ISO 12567-1(2). Okna, balkonska vrata in fiksne zasteklitve morajo biti vgrajene po načelu tesnjenja v treh ravninah, kar opredeljuje RAL smernica za 
načrtovanje in izvedbo montaže zunanjega stavbnega pohištva..
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za stanovanjske stavbe, za gradnjo katerih je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 1. 2003, morebitno gradbeno dovoljenje za legalizacijo stanovanjskih stavb, zgrajenih pred 1. 1. 2003, pa pred oddajo vloge po tem javnem pozivu. 
Priznani stroški vključujejo: 
-  odstranitev obstoječih oken, balkonskih vrat oziroma fiksnih zasteklitev ter nabavo in vgradnjo novih, skladno s smernico RAL montaže;  
-  nabavo in vgradnjo senčil; 
-  nabavo in vgradnjo okenskih polic;  
-  obdelavo špalet. 
Priznani stroški ne vključujejo odstranitve, nabave ali vgradnje vhodnih oziroma garažnih vrat, vgradnje dodatnega novega stavbnega pohištva in povečanja površine zasteklitev obstoječih oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev. 


www.ekosklad.si
 


nazaj